Guo Shu Cup 2022


International martial arts competition.
Traditional Kung Fu, Modern Wushu, Tai Chi, Shaolin Kung Fu.